Plaatsingsbeleid

Criteria aanmelding 

Om een leerling aan te kunnen melden bij het Taalatelier gelden de volgende criteria: 

 • Spreekt geen (nauwelijks) Nederlands (behaalt de minimumdoelen nog niet van de leerlijn Mondelinge taalvaardigheid van LOWAN) én 
 • Er is geen sprake van op het moment van aanmelden belemmerende kenmerken die verwijzing naar het SO zouden kunnen rechtvaardigen én 
 • Er zijn na het intakegesprek geen belemmeringen geïdentificeerd waardoor instroming alsnog niet mogelijk is. 

Voor een 6-jarige geldt het volgende: 

 • Leerlingen die 6 jaar worden en op dat moment in groep 2 zitten, kunnen worden aangemeld voor de start van het nieuwe schooljaar (dus het moment waarop de leerling in groep 3 begint). Leerlingen die 6 jaar zijn en al in groep 3 zitten, kunnen meteen worden aangemeld.

Vanaf 7 jaar tot en met 12 jaar geldt het volgende: 

 • Als de leerling gedurende het schooljaar tussen 1 september en 1 juli 13 jaar wordt, kan het worden aangemeld bij het Taalatelier. Kinderen die ouder zijn, kunnen niet deelnemen aan het Taalatelier. 

 

Observatieperiode voor alle leerlingen 

Er geldt vervolgens een observatieperiode van 4 weken na de start. In deze periode wordt beoordeeld of het kind voldoende tot leren kan komen. Dit wordt beoordeeld op in elk geval de volgende vaardigheden*: 

 • De cognitieve vaardigheden en de grove en fijne motoriek. Bijvoorbeeld: het kunnen hinkelen, rollen, knippen, kleuren en kralen kunnen rijgen.  
 • De ruimtelijke oriëntatie, inzicht en tijdsbesef. Bijvoorbeeld: wat houden de begrippen als boven, voorin en achterin. Of begrippen als nu, straks en morgen (getoetst in eigen taal). 
 • De taalontwikkeling. Bijvoorbeeld: een bepaalde klank kunnen koppelen aan een letter (getoetst in eigen taal). Voldoende taalontwikkeling is een essentiële basisfunctie voor schoolrijpheid. Zie tevens de voorwaardelijke doelen van de leerlijn Mondelinge taalvaardigheid van LOWAN. 
 • De werkhouding en taakaanpak. Bijvoorbeeld: gestructureerd werken en voldoende zelfvertrouwen, zelfstandigheid, prestatiemotivatie en aandachts- en concentratievermogen hebben.  
 • De sociale ontwikkeling. Bijvoorbeeld: kunnen aanpassen of omgaan met een drukke omgeving. Houden aan regels, op je beurt wachten en iets kunnen delen met anderen .

* https://zienindeklas.nl/kennisbank/overgangkleuterklas/ 

 

 Schoolperiode 

 • Een leerling volgt in principe maximaal 40 weken aaneengesloten onderwijs op het Taalatelier. Dit is het equivalent van één schooljaar. Daarbij geldt het volgende: 
  • Een Leerling kan terug naar de Stamschool als het de minimum-doelen op Mondelinge taalvaardigheid heeft behaald, zoals omschreven in de ‘Leerlijn voor nieuwkomers’ van het LOWAN. 
  • De (extra) streefdoelen van de leerlijn Mondelinge taalvaardigheid van LOWAN en de rekendoelen wegen niet mee in de besluitvorming om leerling door te verwijzen naar het regulier onderwijs.
 • Alleen in het geval dat de leraar Taalatelier, ouders, kind en IB oordelen dat het in het belang van de leerling is de termijn te verlengen van 40 weken, is dit mogelijk. De lengte van de termijn wordt vooraf afgesproken en geëvalueerd op basis waarvan besloten wordt of hernieuwde verlenging noodzakelijk is. Indien sprake is van twijfel beslist de directeur Taalatelier. 
 • Een leerling kan nooit langer dan maximaal het equivalent van 2 aaneengesloten schooljaren onderwijs volgen op het Taalatelier. 

 

Aanbod 

 • Centraal in het onderwijs op het Taalatelier staat het leren van de Nederlandse taal op het niveau van de minimumdoelen zoals beschreven door het LOWAN. Zodat de leerling het regulier onderwijs het aanbod voldoende kan volgen. 
 • Het aanbod op het Taalatelier is leidend. Er wordt gebruik gemaakt van de leerlijnen en beschreven leerdoelen op het gebied van mondelinge taalvaardigheid en de technisch leesvaardigheid zoals geformuleerd op de LOWAN-site 
 • Daarnaast krijgen de leerlingen ook onderwijs in andere vakken, bijvoorbeeld in rekenen, beweging.

 

Algemene informatie 

 • Aanmelding gebeurt op basis van voornoemde criteria door de directeur of IB-er.  
 • In alle gevallen waar twijfel is ontstaan m.b.t. de aanmelding of terugkeer naar het regulier onderwijs beslist de directeur Taalatelier.  
 • De aanmelding bevat de volgende informatie: 
  • Naam kind 
  • Geboortedatum  
  • Land van herkomst  
  • Datum in Nederland 
  • Telefoonnummer ouders 
 • Aanmelding vindt plaatst bij taalatelier@basisschoolaventurijn.nl 
 • Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats met ouders, kind en leraar of directeur Taalatelier. Het gesprek vindt plaats op het Taalatelier. 
 • In principe start de leerling na het intakegesprek op het Taalatelier. De definitieve datum van instroom wordt bepaald door het Taalatelier.
 • Het is mogelijk dat een kind niet geplaatst kan worden, ondanks dat het voldoet aan beschreven criteria, omdat er geen plekken meer beschikbaar zijn. In dat geval wordt de leerling op een wachtlijst geplaatst.  
 • Als een leerling geplaatst wordt, heeft het Taalatelier de volgende aanvullende informatie nodig van ouders: 
  • Eventuele gezondheidsklachten waarmee rekening gehouden moet worden (bijv. allergie). 
  • Naam en telefoonnummer van de huisarts. 
  • Toestemming die te maken hebben met AVG-regels, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van foto’s in social schools of andere media, etc.    

Maak jouw eigen website met JouwWeb